خرید فایل(بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران)

چکيده از آنجايی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغير مهم اقتصادی در اقتصاد يک کشور نقش مهمی را ايفا می کند. اين تحقيق کوششی است در جهت تجزيه و تحليل رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت می ت...
خرید فایل(بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران)|31006881|hni41002442|بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران,مخارج دولت ایران,بودجه بندی کشور
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران آماده دریافت می باشد.

چکيده

از آنجايی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغير مهم اقتصادی در اقتصاد يک کشور نقش مهمی را ايفا می کند. اين تحقيق کوششی است در جهت تجزيه و تحليل رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثير بگذارد يا خير . برای بررسی اين رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353يک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با ديگر با استفاده از روش متغير های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتيجه شده است؛ يعنی افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايی مصرف بخش خصوصی را افزايش میدهد.و در نتيجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزايش خواهند يافت؛ که اين موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهايت با استفاده از روشهای نموداری تاثير اندازه دولت را در تقويت یا تضعيف رابطه بين اين دو متغير مورد بررسی قرار گرفته است.که نتايج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بيشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتيجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقويت می کند.
مطالب دیگر:
تحقیق قرآن شناسیتحقیق فهرست نویسی در کتابخانه هاتحقیق قديمي ترين نمونه اشعار فارسيتحقیق قناعتتحقیق مولوی صنم پرستتحقیق برای درس دفاعی (دفاع مقدس)تحقیق بررسی تجليات زبان در شعر نيماتحقیق خاطره‌ هاي پرويز دواييتحقیق فروغ فرخزادتحقیق شمیم ولایتتحقیق عمر خیامتحقیق زندگی نامه علي اکبر هاشمي بهرماني رفسنجانيتحقیق غلامحسین بنانتحقیق شاعران معاصرتحقیق سناییتحقیق عامل رفع مبتدا و خبرتحقیق طبقه بندی داستان هاتحقیق داستان کوتاه الاع ناسپاستحقیق بررسی داستان کوتاه كارلاسرناتحقیق 8 سال دفاع مقدس عشق حماسي و حماسه‌ عشقتحقیق شیوه آموزش املای فارسیتحقیق زندگی نامه غلامعلي حداد عادلتحقیق تفسیر واژه فارستحقیق بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و زبان حافظتحقیق یک فيلمنامه