خرید فایل(پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران)

تحقیق بررسی برنامه مالیات در ایران برنامه پنج ساله اول و مالیاتها: برنامه ریزی اقتصادی را می توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد كنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یك كشور (مان...
خرید فایل(پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران)|41012915|hni41002442|پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران آماده دریافت می باشد.تحقیق بررسی برنامه مالیات در ایران

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

برنامه ریزی اقتصادی را می توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد كنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یك كشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یك سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یك رشته هدف های كمی اقتصادی خاص است كه باید در طی یك دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یك برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است كه تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یك برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست كه طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می كند سپس هدف های مختلف را تعیین می كند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و كنترل برنامه توسعه تشكیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع كمیاب برای توسعه اقتصادی یكی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی كشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یك نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید كه به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. كه سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

این قانون كه مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد كه هدف های كلی و كمی سیاست های كلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعكس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های كلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تكمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح كوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های كمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است كه عبارتند از:

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

نسبت كل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی كه در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم كه در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری كه متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است كه متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود.

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به كل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر كدام یك از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد كه بین عملكرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. كه بین عملكرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. كه این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملكرد از برنامه یا جلو بودن عملكرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد كه عملكرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملكرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد كه حدود 32% از كل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد كل مالیات های مستقیم را تشكیل داده است.

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است كه متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% كل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% كل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. كه این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است كه متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد كه اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود


مطالب دیگر:
📒پرسشنامه ارزش های شخصیتی PVQ📒آزمون شخصیتی نئو 240 سوالی📒آزمون هوش هیجانی (bar-on)📒آزمون اندریافت کودکان📒پرسشنامه نئو 60 سوالی📒افکار قالبی درباره ایدز📒مقیاس اوتیسم بهر (نوجوانان)📒پرسشنامه سنجش حالت های هویت📒مقیاس مثلث عشق اشترنبرگ📒آزمون مقیاس خشم بالینی📒اكولوژی گیاهان زراعی📒تحقیق مهندسی اقتصاد کشاورزی📒طرح لایه باز شیره انگور طراحی شده با فتوشاپ📒تحقیق فضای سبز📒تحقیق هورمونهای گیاهی📒تحقیق قارچ کامبوجا قارچ معجزه آسا📒تحقیق سیر تحول وتطور نقوش محرابی📒دانلود پاورپوینت مراسم نوروز در عهد صفویه📒دانلود پاورپوینت بادگیر📒پاورپوینت ماهیت پرخاشگری در انسان📒پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های رسوبی در 103 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با تصاویر به طور کامل و جامع📒تحلیل KA2297D📒پاورپوینت آشنایی با استانداردهای سری 9000📒طرح لایه باز برچسب گلاب با اندازه 16.5*5.25 سانتی متر📒طرح برچسب عرق نعنا لایه باز با فرمت psd